adj.

that happens deservedly, worthy.

adj.

Արժանապէս ի վերայ հասեալ. իրաւացի. կարի դիպող.

Արժանահաս դատաստանքն Աստուծոյ. (Լաստ. ՟Զ։)

Արժանահաս մահ տարաժամ, կամ նեղիչք. (Շար.։)

Արժանահաս պարտեացն խրատ. (Սկեւռ. ես.։)

Լուեալ ի նմանէ զարժանահաս պատասխանին. (Շար.։)

Ապա արժանահաս ողորմութեանն Աստուծոյ եւ յանսպառ կեանսն յարամնամք. (Նիւս. կուս. ի մի ձեռ։)

ԱՐԺԱՆԱՀԱՍ (ի բարոյ մասին առեալ.)

Մի՛ նիրհեսցուք ծուլութեամբ, զի արժանի լիցուք արժանահաս ողորմութեանն աստուծոյ հասանել, եւ ընդ նմա յարմնալ յաւիտենական ի կեանսն. (Պիտառ.։)