adj.

justly demanded;
that demands worthily.

adj.

Ըստ արժանւոյն հայցօղ կամ հայցեալ. ուստի եւ Ընդունելութեան արժանի.

Արժանահայց բարեխօսութիւն. (Նար. կուս.։)

Սիրալիր սրտիւ զարժանահայց խնդիրն ընկալեալ. (Յհ. կթ.։)