vn.

to awake.

Other definitions containing this entry

Զարթնանամ, ացայ

cf. Արթնանամ.


Voir tout

չ.

ἁνεγείρομαι expergiscor ռմկ. արթըննալ. Զարթնուլ. սթափիլ ի քնոյ. արթուն լինել.

Քուն հեղգացեալ մարմնոյս արթնանայ հոգեւոր զուարթութեամբն. (Նիւս. երգ.։)

Յորժամ արթնանամք, խնդրէ ի մէնջ աղօթիւք գոհանալ. Յորժամ փողն հարկանիցի եւ դու արթնանս. (Ի գիրս խոսր.։)

Առիւծն արթնացեալ, զթշնամին պարտեալ. (Գանձ.։)

Զարթո՛, մինչ չեւ ձայնն ահագնալուր արթնացեալ հաւուն ի լսելիս անպատրաստիս հասեալ. (Բենիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես արթնանամ
դու արթնանաս
նա արթնանայ
մեք արթնանամք
դուք արթնանայք
նոքա արթնանան
Imparfait
ես արթնանայի
դու արթնանայիր
նա արթնանայր
մեք արթնանայաք
դուք արթնանայիք
նոքա արթնանային
Aoriste
ես արթնացայ
դու արթնացար
նա արթնացաւ
մեք արթնացաք
դուք արթնացայք
նոքա արթնացան
Subjonctif
Présent
ես արթնանայցեմ
դու արթնանայցես
նա արթնանայցէ
մեք արթնանայցեմք
դուք արթնանայցէք
նոքա արթնանայցեն
Aoriste
ես արթնացայց
դու արթնասցիս
նա արթնասցի
մեք արթնասցուք
դուք արթնասջիք
նոքա արթնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ արթնանար
դուք մի՛ արթնանայք
Impératif
դու արթնացի՛ր
դուք արթնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու արթնասջի՛ր
դուք արթնասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զարթնանամ, ացայ

Voir tout