adj.

watchful, vigilant.

adj.

Որ ինչ հայի յարթունն եւ յարթնութիւնն.

Քնով (ագամ) զգործեցեալ զարթնականին իէջ բերէ զգործ. (Ագաթ.։)

Զքունն արթնական։ Արթնական մեր զուարթութիւն. (Նար. ՟Խ՟Ե. ՟Ձ՟Ե։)

Արթնական կեանք ենով քայ. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զարթնական

Voir tout