adj.

fertile, fruitful, abundant, fecund.

adj.

Ունակ արգասեաց, այսինքն արդեանց. բարեբեր, եւ աջողակ. արդիւնարար (անձն). արդիւնական (գործ).

Քաջ եւ արդասաւոր ի բանս. (Խոր. ՟Ա 1. 20.։)

Արդասաւոր սերունդ, կամ ջան, աւանդ սոփեր, գործք. (Խոր. առ արծր.։ Պիտ.։ Նար. ՟Հ՟Ե. եւ յիշ։ Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արգասաւոր արգասաւորք
accusatif արգասաւոր արգասաւորս
génitif արգասաւորի արգասաւորաց
locatif արգասաւորի արգասաւորս
datif արգասաւորի արգասաւորաց
ablatif արգասաւորէ արգասաւորաց
instrumental արգասաւորաւ արգասաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անարգասաւոր, աց

Անարգասաւորութիւն, ութեան

Արգասաւորութիւն, ութեան

Voir tout