s.

fertility, fecundity, abundance.

s.

εὑφορία fertilitas, εὑδράνεια prospera effectio Արգասաւորն գոլ. պտղաբերութիւն. առատութիւն. ճոխութիւն. աջողութիւն.

Յանարգասաւորէն ձեռօք զարգասաւորութիւն խնդրէ. (Իմ. ՟Ժ՟Գ 19։)

Արգասաւորութիւն տնկոց, կամ փարթամութեան։ Առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք, եւ ընչիցն արգասաւորութեամբք. (Սարգ. յկ. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արգասաւորութիւն արգասաւորութիւնք
accusatif արգասաւորութիւն արգասաւորութիւնս
génitif արգասաւորութեան արգասաւորութեանց
locatif արգասաւորութեան արգասաւորութիւնս
datif արգասաւորութեան արգասաւորութեանց
ablatif արգասաւորութենէ արգասաւորութեանց
instrumental արգասաւորութեամբ արգասաւորութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անարգասաւորութիւն, ութեան

Voir tout