va.

to be capable, to be clever.

չ.

ռմկ. ատիկել. cf. ԱՏԱԿ ԼԻՆԵԼ.

Ոչ այնչափ զսա փրկութիւն քաղաքին ուրախ առնել ատակէր. (Փիլ. յովն.։)

Ոչ ընդ ամենայն յունականսն անցանել ատակեալ սակս կարճրութեան ժամանակին։ Ոչ այնչափ ատակեաց աճապարել. (Խոր. ՟Գ 1. 46։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ասպատակեմ, եցի

Խեղկատակեմ, եցի

Կատակեմ, եցի

Հպատակեմ, եցի

Յատակեմ, եցի

Յիշատակեմ, եցի

Նահատակեմ, եցի

Շահատակեմ, եցի

Սատակեմ, եցի

Փայլատակեմ, եցի

Քատակեմ, եցի

Voir tout