adj.

lanigerous, woolly;
woollen.

adj.

ԱՍՐԵԱՅ ԱՍՐԵՂԷՆ εἱρίνεος, ἑροῦς laneus Որ ինչ է յասրէ. ասուի. ասուեայ. ասուեղէն. Բրդէ, բրդղէն.

Նիւթք մետաքսէնց, ստեւք ասրէից. (Նար. մծբ.։)

Զցեցակեր ասրեղէն հանդերձն. (Եղիշ. յես.։)

Ասրեղէն պատուական։ Անարգ ասրղէն. (Մխ. դտ.։ Թէ՛ ասրեղէն իցէ, թէ՛ կտաւեղէն. Կանոն.։)