- առկոչել, cf. ԿՈՉԵԼ, իբր Անուանել.

Թաղումն սուրբ աւազանին առկոչէ զլուացումն. (Անան. եկեղ։)

Որպէս ի մարդկանէ պօղոս յատկացեալ՝ դէմ առկոչի. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Մահաբնակից այնր տնկոյն առկոչեցեալ. (Թէոդոր. խչ.։)