va.

to establish, to fix, to constitute.

ն.

Իբր Առկայացուցանել. իսկ ԱՌԿԱՅԻՄ, եցայ, ձ. իբր Առկայանալ.

Զորմոցն վերադրութիւն վիմախարիսխ առկայեաց. (Նար. խչ.։)

Զյարակայութիւնն առ սրտին ունին ուր ստիքն առկային. (Նար. երգ.։)

Ամենայն դառնալի (այսինքն որ ինչ շրջանակի՝) մինչեւ ոչ բախեսցի ումեք ընդդէմ անկելոյն, ո՛չ առկայի. (Ոսկ. յադամ.։)

Առ հարաւային լուսոյն առկայիլ. (Անան. ի պետր.։)

Կարացից առկայիլ սակաւ ինչ յատենին ահեղ. (Բենիկ.։)