ԱՌԼԻՆԻՄ կամ ԱՌԵՂԱՆԻՄ. հելլենաբանութեամբ՝ որպէս προσγίνομαι, προσγίγνομαι. adsum, adnascor. Առընթեր գտանիլ. առգոլ. ներգոլ. ընդաբոյս՝ եւ բնածին լինել.

Յամենայն անդամս մարմնոյն՝ շօշափելեացն զգայութիւն առլինի. (Նիւս. բն.։)

Որք ըստ ինքեան առլինին, ի գոյացութենէ առեալ լինին բանի. (Պորփ.։)

Առեղեալ ի նմա ախտք (բնական կիրք)։ Վասն այնորիկ առեղեւ, զի ամենայն մարդկային բնութիւն ըստ ազգակցութեան բարեգործեսցին. (Աթ. ՟Գ։)