s.

chief of the apostles.

adj. s.

Պետ եւ գլուխ առաքելոց. մակդիր սեպհական սրբոյն Պետրոսի.

Ընտրեցաւ ի մեծէն սիմովնէ յառաքելապետէն. (Եփր. ի ստեփ.։)