s.

Ապրիլն. որ եւ ԱՊՐԱՆՔ.

Զփախուցանելն առ ի յապրումն։ Զապրումն անձանց գտանել. (Փարպ.։)

Զի՞նչ այլ է իմ ապրումն։ Ապրումն զո՞ր ասէ. (Լմբ. սղ.։)

Զնոյն զապրումն՝ որ եղեւ յակովբայ՝ յիշատակէ. (Եփր. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ապրումն ապրմունք
accusatif ապրումն ապրմունս
génitif ապրման ապրմանց
locatif ապրման ապրմունս
datif ապրման ապրմանց
ablatif ապրմանէ ապրմանց
instrumental ապրմամբ ապրմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շապրումն, ման

Voir tout