ԱՊՐԻՇՈՒՄ կամ ԱՊՐՇՈՒՄ ռմկ. էպիւրշիւմ. Թել մետաքսեայ.. մետաքս. գործ շերամ որդանն. cf. ԱՊՐԴՈՒՄ. σηρικός. sericum.

Գտանին ի նոսա նաւթ եւ աղ, ապրիշում եւ բամբակ. (Մովս. կաղնկտ.։)

Արուեստ ապրիշում գործելոյ. (Միխ. ասոր.։)

Յապրիշում թելոց՝ կոյս քեզ քօղանաց. (Գանձ.։)