adj.

Անբաժ ի մտաց. անմիտ. անբան. անխելք. հայվան.

Զմտաւորս, եւ զանմտաւորս. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անմտաւոր անմտաւորք
accusatif անմտաւոր անմտաւորս
génitif անմտաւորի անմտաւորաց
locatif անմտաւորի անմտաւորս
datif անմտաւորի անմտաւորաց
ablatif անմտաւորէ անմտաւորաց
instrumental անմտաւորաւ անմտաւորաւք