vn.

to be dissolute.

չ.

(լծ. յն. էնգլինօշ. ἑγκλίνω . լտ. ինգլինօ. inclino. խոտորիլ, հակիլ). Յարիլ. զակատիլ. մոլիլ. բանի մը չարաչար սէր ձգել. սէվտա վէրմէք. տատանմագ.

Կերակրոց տենչանք, եւ օտար ընչից բաղձանք, եւ փառամոլութիւնք, որովք անկղիտանամք ի տրփանացն։ Յայսոսիկ անկղիտանամք մեք կրօնաւորքս։ Մի՛ երբէք ցանկութեամբք մարմնոյ անկղիտանալ. եւ այլն. (Սարգ. ստեպ։ Իսկ ի Հին բռ. գրի.)

(Անկղիտանալ. յիմարիլ ի տռփանս, կամ պշնունլ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անկղիտանամ
դու անկղիտանաս
նա անկղիտանայ
մեք անկղիտանամք
դուք անկղիտանայք
նոքա անկղիտանան
Imparfait
ես անկղիտանայի
դու անկղիտանայիր
նա անկղիտանայր
մեք անկղիտանայաք
դուք անկղիտանայիք
նոքա անկղիտանային
Aoriste
ես անկղիտացայ
դու անկղիտացար
նա անկղիտացաւ
մեք անկղիտացաք
դուք անկղիտացայք
նոքա անկղիտացան
Subjonctif
Présent
ես անկղիտանայցեմ
դու անկղիտանայցես
նա անկղիտանայցէ
մեք անկղիտանայցեմք
դուք անկղիտանայցէք
նոքա անկղիտանայցեն
Aoriste
ես անկղիտացայց
դու անկղիտասցիս
նա անկղիտասցի
մեք անկղիտասցուք
դուք անկղիտասջիք
նոքա անկղիտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անկղիտանար
դուք մի՛ անկղիտանայք
Impératif
դու անկղիտացի՛ր
դուք անկղիտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անկղիտասջի՛ր
դուք անկղիտասջի՛ք