adj.

Անկենդանական, իբր մեռելական, անզգայական.

Զմահազեկոյց տապանին ազդումն անկենդանաւորն թնդման. (Նար. ՟Կ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անկենդանաւոր անկենդանաւորք
accusatif անկենդանաւոր անկենդանաւորս
génitif անկենդանաւորի անկենդանաւորաց
locatif անկենդանաւորի անկենդանաւորս
datif անկենդանաւորի անկենդանաւորաց
ablatif անկենդանաւորէ անկենդանաւորաց
instrumental անկենդանաւորաւ անկենդանաւորաւք