s.

want of compassion, insensibility.

s.

Ոչ կարեկցելն. անգթութիւն։ Ի գիրս խոսր.։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անկարեկցութիւն անկարեկցութիւնք
accusatif անկարեկցութիւն անկարեկցութիւնս
génitif անկարեկցութեան անկարեկցութեանց
locatif անկարեկցութեան անկարեկցութիւնս
datif անկարեկցութեան անկարեկցութեանց
ablatif անկարեկցութենէ անկարեկցութեանց
instrumental անկարեկցութեամբ անկարեկցութեամբք