adj.

incompassionate, cruel, inhuman;
inflexible, inexorable.

adj.

ԱՆԿԱՐԵԿԻՐ ԱՆԿԱՐԵԿԻՑ Որ ոչն կրէ յինքեան կամ չզգայ զկարիս ընկերին, եւ ոչ լինի նմին կարեկից. անգութ. գութ չունեցօղ. մէրհամեթսիզ.

Քարեղէն եւ անկարեկիր միտս էր ստացեալ. (Յհ. կթ.։)

Անկարեկից բնութեամբ ցուցանելով զձեզ առ նոսա օրինօք դահճաց. (Շ. ընդհ.։)

Եւ չունօղ կամ չունելով զկարեկից. երեսէ ձգած.

Ի մահուն անկարեկից մեռանին իբր ի մէջ թշնամեաց. (Պիտ.։)