vn.

to be unable, to be incapable, to be insufficient.

չ.

ἁδύναμαι. non possum, nequeo. Չկարել. անկարող եւ անբաւական գտանիլ. տկարանալ. յետնիլ.

Լսողացն միտք զհետ երթալ անկարացեալ. (Փիլ. տեսական.։)

Անկարացեալ ընդդիմանալ. (Խոր. ՟Գ. 50։)

Անկարանայ պատմել լեզու. (Խոսր.։)

Ըստ արժանեացն անկարանամք հատուցանել. (Շ. բարձր.։)

Անկարանայ բան յարժանաւորն խօսելոյ. (Երզն. լս.։)

Անկարանայր զելսն (առնել) յարեւելս. (Պտմ. Ժղ.։)

Անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց (աղի ջրոյ ծովուն). (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անկարանամ
դու անկարանաս
նա անկարանայ
մեք անկարանամք
դուք անկարանայք
նոքա անկարանան
Imparfait
ես անկարանայի
դու անկարանայիր
նա անկարանայր
մեք անկարանայաք
դուք անկարանայիք
նոքա անկարանային
Aoriste
ես անկարացայ
դու անկարացար
նա անկարացաւ
մեք անկարացաք
դուք անկարացայք
նոքա անկարացան
Subjonctif
Présent
ես անկարանայցեմ
դու անկարանայցես
նա անկարանայցէ
մեք անկարանայցեմք
դուք անկարանայցէք
նոքա անկարանայցեն
Aoriste
ես անկարացայց
դու անկարասցիս
նա անկարասցի
մեք անկարասցուք
դուք անկարասջիք
նոքա անկարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անկարանար
դուք մի՛ անկարանայք
Impératif
դու անկարացի՛ր
դուք անկարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անկարասջի՛ր
դուք անկարասջի՛ք