s.

Չծախիլն։ Իսկ ԱՆԾԱԽՈՒԹԵԱՄԲ, իբր մ. անծախաբար.

Կենդանարար գառնդ անմահական զենմամբ մատակարարեալ՝ անծախութեամբ բաշխեցար. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անծախութիւն անծախութիւնք
accusatif անծախութիւն անծախութիւնս
génitif անծախութեան անծախութեանց
locatif անծախութեան անծախութիւնս
datif անծախութեան անծախութեանց
ablatif անծախութենէ անծախութեանց
instrumental անծախութեամբ անծախութեամբք

Étymologie