cf. ԱՆԾԱԽ.

Անծախելի պարգեւք, կամ շնորհք, բարերարութիւն, ստացուած. (Դիոն.։ Բրս.։ Արծր.։) (Նար.։)

Լցուսցէ զպակասութիւն ամենեցունցն յանծախելի ծովէն. (Տօնակ.։)

Անծախելի իցէ (ի ) բորբոքեալ բոցոյն. (Գէ. ես.։)

Անծախելի պատարագ. (Զքր. կթ.։)