adj.

Յորում են անէծք. ի ձեւ անիծից.

Բանքս անիծականք են. (Վանակ. յոբ.։)

Եւ անկեալ ընդ անիծիւք. անիծեալ. անիծած. լանէթլի.

Երկիր անիծական. (Շ. եդես.։)