s.

Հելլենաբանութեամբ ասի որպէս անկապտելի գոլն. յապահովութիւն. որպէս քաղաք ապաստանի. ἁσυλία. asylum, inco, umitas.

Անզերծութիւն դադարման՝ խաղաղութեան։ Ոչ անզերծութիւն՝ որ զանիրաւութիւնն գործեն, տուեալ. (Փիլ. քհ. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անզերծութիւն անզերծութիւնք
accusatif անզերծութիւն անզերծութիւնս
génitif անզերծութեան անզերծութեանց
locatif անզերծութեան անզերծութիւնս
datif անզերծութեան անզերծութեանց
ablatif անզերծութենէ անզերծութեանց
instrumental անզերծութեամբ անզերծութեամբք