va.

to change, to alter;
to counterfeit;
to metamorphose;
to diversify.

ն.

Փոխել յայլ. փոփոխել. այլայլել. տէյիշթիրմէք, թէպտիլ էթմէք.

Եւ ոչ զամիսն այլափոխեն. (Եսթ. ՟Թ. 27.) յն. այլազգ վարել։

Զնորագործեալսն այլափոխեաց։ Զհիւանդացն այլափոխեն զկերակուրս եւ զվայրս. (Փիլ. լին.։)

Այլափոխեցին (զբանն) ի դէմս երրորդութեան. (Լմբ. պտրգ.։)

ԶՊօղոս Քրիստոս յերկնից լուսաւորելով այլափոխեաց. (Եփր. մարգ.։)

Իբր այլակերպել. կերպարանափոխ առնել.

Այլափոխեսցէ իբրեւ ի տեսարանի զկերպսն. (Փիլ. լին.։)

Այլափոխեալ զինքն ի ձեւ ծառայի. (Վրք. հց. ԺԴ։)

Եւ ամբոխել. վրդովել.

Մի՛ այլափոխեր զանձն քո. զի ես առից զքեզ. (Մեսր. եր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քայլափոխեմ, եցի

Voir tout