adj.

changed, altered, converted, turned;
degenerate;
different;
allegorical;

adv.

differently.

adj.

Յայլ ինչ փոխեալ. այլայլեալ. այլազան. այլագունակ. տարբեր.

Այլափոխ՝ այլաձայն մոլորեալք. (Ագաթ.։)

Անունն այլափոխ է, եւ արարածն այլազգի. (Վեցօր. ՟Գ։)

Այլափոխ կոչմամբ ձայնելով զանունն. (Նոննոս.։)

Թէպէտ եւ այլափոխ են բանքն, այլ ոչ այնչափ ինչ եւ միտքն. (Կիւրղ. թագ.։)

Այլափոխ միտս ի վերայ առաջնոցն ցուցանել։ Այլափոխք են ի միմեանց խրատքն՝ զոր ածէ ի վերայ ամբարշտաց. (Գէ. ես.։)

Եւ իբր այլասացիկ. այլաբանական.

Եւ այսու այլափոխ բանիւ զառաւելութիւն պարգեւացն յայտ առնէ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 11։) յն. μεταφορά.

Եւ յեղակարծ, կամ խառնակ.

Յերկիւղէ եւ յայլափոխ շտապութենէ տագնապին. (Ոսկիփոր.։)

adv.

ԱՅԼԱՓՈԽ. Այլազգ. դէմ ընդդէմ, կամ փոխանակաւ.

Այլափոխ վարին. (Վրք. հց.։)

Այլափոխ ասեն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Այլափոխ՝ ելանելով եւ մտանելով. (Նիւս. կազմ. ԼԲ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Այլափոխեմ, եցի

Այլափոխիմ, եցայ

Այլափոխութիւն, ութեան

Քայլափոխ, ից

Քայլափոխեմ, եցի

Voir tout