s.

Ծնանելն ամլոյ, եւ ծնանիլն յամլոյ.

Ի ներքին աստիճանէ ամլածնութեանն բարձրասցուք ի վերին աստիճան կուսական ծննդեանն. (Հ. կիլիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամլածնութիւն ամլածնութիւնք
accusatif ամլածնութիւն ամլածնութիւնս
génitif ամլածնութեան ամլածնութեանց
locatif ամլածնութեան ամլածնութիւնս
datif ամլածնութեան ամլածնութեանց
ablatif ամլածնութենէ ամլածնութեանց
instrumental ամլածնութեամբ ամլածնութեամբք