s.

fountain, source, spring, brook;
origin.

s.

ԱՂԲԻՒՐ Գրի անխտիր նովին հնչմամբ ԱՂԲԵՒՐ, ԱՂԲԵՒՐՔ. թո՛ղ զի ոմանք ի գրչաց ի բաց թողուն զտառդ ւ, եւ գրեն ԱՂԲԵՐ, ԶԱՂԲԵՐ, իբր աղբիւր, զաղբիւր։ πηγή fons Աղբուր. փունար, այն, չէշմէ. Տեղի՝ ուստի ջուր բղխէ, որպէս աղբերակն. կամ հոսանք կենդանի ջրոյ՝ արուեստիւ ի մի վայր յօրինեալ.

Աղբիւր ելանէր յերկրէ, եւ ոռոգանէր զամենայն երեսս երկրի։ Պատառեցան ամենայն աղբիւրք անդնդոց բազմաց։ Բաց յաղբերաց ջրոց եւ ի ջրհորոց եւ ի ջրակուտաց։ Հասեալ կամ ի վերայ աղբեր ջրոյս։ Առ աղբերն։ Շրջեսցուք առ ամենայն աղբերբք ջրոց։ Զամենայն աղբերս ջրոց խցջիք։ Աղբիւր կնքեալ. եւ այլն։

Որպէս ջուր եւ բղխումն յաղբիւրէ։ Ի կենաց աղբիւրէն. (Յճխ.։)

Ի միոջէ աղբերէ. (Եզնիկ.։)

Աղբերօք հանդերձ. (Արշ. ՟Գ։)

Յաւէտախաղացն աղբերաց. (Պիտ.։)

Զաղբերց հեղեղեալ մշտահոսութիւն. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Ջուր յաղբերի մինչ ոչ գոյ, տուն դատարկ եւ ընդունայն է. (Կլիմաք.։)

Նմանութեամբ ասի.

Սրբեսցէ զնա զաղբերէ արեան նորա. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Բ. 7։)

Խառնեալ հեծութիւն աղբերցս արտասուաց։ Աղբերացս երկուց (այսինքն աչաց)։ Արտօսր աղբերց երգողին. (Նար. ՟Ժ՟Ը. ՟Լ՟Է. ՟Կ՟Ա։)

Աղբիւրքն իմաստութեան. (Ագաթ.։)

Աղբիւր գիտութեան։ Աղբիւր կենաց Աստուած։ Յաղբերացն Իսրայէլի. (Շար.։)

Աղբիւրս շնորհաց ցօղեցին. (Նար. խչ.։)

Ամենայն բնութեանց աղբիւր են կամքն Աստուծոյ. (Յճխ.։)

Կենդանի է, եւ աղբիւր կենդանութեան. (Եզնիկ.։)

Թողեալ զաղբեւրն եկեղեցւոյ (զՈսկեբերան). (Խոր. ՟Գ. 57։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղբիւրաբար

Աղբիւրանամ, ացայ

Կաթնաղբիւր

Ջերմաղբիւր

Voir tout