adj.

pleasing to the taste, savoury, sweet;
good to eat, savoury.

Other definitions containing this entry

Ախորժաճաշակ

cf. Ախորժահամ.


Voir tout

adj. adv.

Ախորժ համով. համեղ. քաղցրահամ. աղէկ համով. տաթլը, լէզիզ, լէզէթլի.

Հայցեմք ի ճաշակողացդ յայսմ սեղանոյ՝ յոքնօրէն եւ ախորժահամ հանդերձելոյ. (Նար. յիշ.։)

Étymologie