adj.

having large waves, swelling, stormy;
subject to tempests.

Other definitions containing this entry

Ալեսաստ

cf. Ալիասաստ.


Voir tout

adj.

Ուր իցէ սաստ կամ սաստկութիւն ալեաց. ալէկոծ. ալէտանջ. ֆուրթուալը. տալղալը.

Աշխարհս է ծով ալիասաստ. (Կրպտ.։)

Étymologie