adj.

avaricious, stingy, grasping, sordid;
դժոխային —, very greedy or insatiable avaricious.

Other definitions containing this entry

Ագահեմ, եցի

to be avaricious, niggard, to save sordidly;
to be sparing of, to hoard avariciously;
— զագահութիւն, to be given to covetousness;
— ի ժամանակն, to be sparing of one's time.


Առաջագահ

cf. Յառաջագահ.


Երագահաս

cf. Արագահաս.


Հարկանիմ, հարայ

to be beaten, struck, wounded;
to be smitten with, enamoured of;
to approach, to incline to;
— զագահութեան, to be avaricious, too fond of riches;
— զախտի, to addict oneself to vice;
— ի վերայ ուրուք, to assault, to attack;
— ի սէր ուրուք, to fall in love with to conceive a great affection for, to be desperately in love with;
ի գութ —, to be moved, touched with compassion;
ընդ զգայութիւնս —, to strike the senses;
— զիւիք, to tend do, to have the mind occupied with;
— յաստուածս օտարս, to idolize;
ի շահս կամ ի գնողս —, to traffic;
ընդ միտս —, to be understood;
այսր անդր —, to waver, to be unsettled, bewildered, in doubt, to hesitate;
— յոք, to incline to some one, to become too familiar or very friendly with;
ցաւ —նի որովայնիս, I have a stomach ache;
I have the colic;
հարաւ ի գեղ նորա, he was smitten with her beauty;
հարաւ ի մորմոք սիրտ նորա, his heart was filled with pain or grief;
երփն երփն —նէր ի նոցանէ, they shone brilliantly with many colours;
—նէր ի նոցանէ հոտ անոյշ, they spread a perfume around;
կարեվէր հարայ յոգիս, my heart was pierced with a hundred wounds.


Յագուրդ

satisfying;
repletion;
satiety, disgust;
ի յագուրդ, for satiating;
յագուրդ ասել ագահութեան, to say I have had enough;
ուտել զյագուրդ, to eat one's fill;
— առնել ագահութեան, to glut one's avarice;
ի — փառամոլութեան իւրոյ, for satisfying his ambition.


Յառաջանիստ

cf. Նախագահ.


Նախագահ

cf. Յառաջագահ;
— արքեպիսկոպոս, primate;
— նստել, բազմել, լինել, to preside, to be the president, to hold the first place;
—ք, cf. Նախաթոռք.


Նախաթոռ

cf. Նախագահ;
—թոռք, first seat, highest place.


Voir tout

adj.

πλεονέκτης, ἅπληστος avarus, avidus Սաստիկ ցանկացող ընչից ի ստանալ կամ ի պահել. արծաթասէր. աւելաստաց. ընչաքաղց. աջ կէօզլիւ, դամա՛գեար։

Ոչ ագահք ... ոչ յափշտակօղք՝ զարքայութիւն աստուծոյ ոչ ժառանգեն. (Ա. Կոր. ՟Զ. 10։)

Դժոխք եւ կորուստ անյագ են, նոյնպէս եւ աչք ագահ մարդոյ (կամ մարդկան). (Առակ. ՟Ի՟Է. 20։)

Պատրաստեալ է մեծատանց ագահաց. (Մանդակ.։)

Դժոխային ագահ. (Նար. ՟Ծ՟Զ։)

Որքան տեսանէ ակն, այնքան բաղձայ ագահն. (Բրս. առ ընչեղս.։)

Եւ է տզրուկ՝ միտք ագահաց. (Համամ առակ.։)

Անյագ, յոժարեալն յո՛ր եւ է իրս, եւս եւ յօրինաւորս։

Այսպիսի ագահացն եւ ցանկացողացն՝ որ ագահեն ի բարերարութիւնս, ձեռնտու եւ օգնական է Աստուած. (Բրսղ. մրկ.)

Ագահական։

Զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն. (Պիտ.)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագահաբար

Ագահամիտ

Ագահանամ, ացայ

Ագահեմ, եցի

Ագահութիւն, ութեան

Առաջագահ

Արագահաս

Բարձրագահ

Բարձրագահք

Գերագահ

Երագահալ

Երագահաս

Յառաջագահ

Նախագահ

Նախագահական

Նախագահեմ, եցի

Նախագահութիւն, ութեան

Նուագահանդէս

Շինագահ

Որկորագահ

Voir tout