adj.

ՔԱՆԻ՛. πόσος quot? quantus? Որպէս հարցական, եւ իբր հարցական, Ո՞րչափ, ո՞րքան թուով. ո՞րքանիք. քանի՞ հատ, ո՛րչափ.

Քանի՞ են ամք աւուրց կենաց քոց։ Քանի՞ նկանակ ունիք։ Քանի՞ տակառի կամ զամբիղս բարձիք։ Քանի՞ ժամանակք ենլ յորմէ հետէ այդ եղեւ դմա։ Քանի՞ վարձականք են։ Քանի՞ ինչ պարտիս տեառն իմում։ տեսանե՞ս եղբայր՝ քանի՞ բիւրք են հաւատացելոց։ Քանի՛ մարտ պատերազմի մղեցաք։ Այս օր քանի՞ է՝ զի նօթի եմք։ Քանի՞ ինչ իցեն աւուրք կենաց իմոց.եւ այլն։

Առաջին որդին քո քանի՞ ամաց է. եւ երկրորդն քանո՞յ, եւ երրորդն քանո՞յ։ Քանի՞ գնոյ վաճառեցեր։ Քանո՞յ վաճառեցեր։ Քանո՞յ գնեցեր։ Քանեա՞ց կանանց զերկունս ի ծնեցելոցն շնորհ դիւրաւ ամբողջ ապրեցուցի։ Պարտ է խնդրել, թէ քանի՞ս ունի նշանակութիւնս հոմանունն։ Քանի պատժոց արժանի. (Ճ. ՟Ա.։ Վրք. հց.։ Սահմ. ՟Ա։ Մանդ.։)

Ո՛չ զմտաւ էած՝ քանեա՛ց ձեռաց պատերազմողաց զինքն մատենէր. (Բրս. գորդ.։)

adj.

ՔԱՆԻ ա. ὄσος quantus եւ πόσον quantum, quantitas. Իբր վերբերական. Որքան, որչափ. եւ Քանորդ. քանակ. որքանութիւն.

Քանեաց ի զգայութեանցս երեւի մարմին, սոցունց անդէն եւ տեղին ճանաչի։ Յաղագս քանոյ նիւթոյն։ Ուրոյն եւ յատուկ մանաւանդ քանոյն զհանգէան եւ զանհանգէան ասիլ. ապա քանոյն մանաւանդ եղիցի ուրոյն յատուկ զոյգ եւ անզոյգ ասիլ։ Զոր քո է գիտել զքանեացն յաճախութիւն։ Եհաս ի նոյն ամիսն եւ ի քանիսն (կամ ի նոյն քանիսն)։ Գայ ի նոյն քանիսն (կամ ի նոյնքանիսն երկրորդ ամսոյն. (Նիւս. բն. ՟Է։ Փիլ. նխ. ՟բ.։ Արիստ. քանակ.։ Նար. ՟Զ։ Վրդն. ծն.։)

adj. adv.

ՔԱՆԻ՜. մ.ա. ὄτι quam! quantum! πόσα quanta, in quantis? Ո՞րքան. ո՞րչափ. ո՞րպէս. զի՞. իբրեւ զի. յոյժ. կարի շատ. ո՛րչափ, ի՞նչպէս, շա՛տ, խիստ.

Քանի՞ փառաւորեալ էր այսօր արքայ իսրայէլի։ Քանի՞ գեղեցկացար, եւ քանի՞ քաղցրացար։ տե՛ս, քանի՞ ամրաստանեն զքէն. (՟Բ. Թագ. ՟Զ. 20։ Երգ. ՟Է. 6։ Մրկ. ՟Ժ՟Ե. 4։)

Քանի՞ կարեւոր է այս եօթն տուն սաղմոսիս։ Ո՜վ քանի՞ մեծ է կուրութիւնն իսրայէլի։ Քանի՞ բիւրապատիկ սոցայս է պատիւ։ Քանի՞ բիւրապետիկ երանութեան արժանաւորա զմեզ առնիցեն. (Խոսր.։ Իգն.։ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա. եւ ՟Ժ։ իսկ Մտթ. ՟Է. 15.)

ուր ըստ բազում ձձ. գրի ի մեզ.

Քանի՛ անձուկ է գուռն . եւ այլն.

այլ ձձ. ըստ յն. ունին.

Քանզի անձուկ է. եւ այլն։

adv.

ՔԱՆԻ՞ ԱՆԳԱՄ, ՔԱՆԻ՞ ԱՌԱՒԵԼ. ՔԱՆԻ՞ ԵՒՍ, մ. եւ այլն. πόσῳ μᾶλλον; quanto magis? Ո՞րչափ եւս առաւել. քանի՞պատիկ եւս։ Քանի՞սն աւելի. ի՞նչ խըտար աւելի.

Զի եթէ ինքն՝ որ յամենայնի է կարօղ, ո՛չ անձամբ ասի գնալ ի փորձութիւնն, այլ ի հոգւոյն վարեալ։ Քանի՞ անգամ արժան է մեզ զգուշանալ. (Շ. մտթ.։)

Քանի՞ առաւել առ մեզ տեսանէ։ Քանի՞ առաւել եղելոցս նոդաւ երկնաւոր՝ պարտ է եւ այլն. (Լմբ. պտրգ.։)

Թէ օտարաց, քանի՞ եւս եղբարց։ Քանի՞ եւս պարտ է։ Քանի՞ եւս պարտիմք եւ այլն. (Շ. ընդհ.։ Իգն.։ Սարգ.։)

Քանի՞ եւս առաւել այսպիսի մեծ եւ հոգեւոր գործոյ ձեռնարկութին. (Փարպ.։)

adj.

ՔԱՆԻ ՄԻ. ա. τινές, τινά aliquot. Այսքան եւ այնքան՝ սակաւ թուով. սակաւաւոր. ոմանք. մէկ քանի.

Լռեաց երկիրն յուդայ աւուրս քանի մի (յն. սակաւս)։ Հազիւ ինչ ծերս քանի մի՝ որ զիւրեւն էին հանդարտեցուցանէր. (՟Ա. Մակ. ՟Ե. 50։ ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 1։)

Որոյ՝ ամաց քանեաց կացեալ, խաղաղական կեանս ստացեալ. իմա՛, կա՛մ քանի մի, ո՛րչափ եւ ամս. (Շ. վիպ.։)

adv.

ՔԱՆԻ՛ ՉԱՓ.

մ.

Ո՞րչափ եւս առաւել.

Զի որպէս եղբայր թագաւորի բազում համարձակութիւն ունի առ իւր եղբայրն թագաւորն, քանի՞ չափ մանաւանդ բազում եղբարցն. (Մաշկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Լքանիմ

Նոյնքանի

Որքանիցս անգամ

Չորեքանիստ

Չորեքանիւ

Քաղաքանի

Քաղաքանիստ

Քանիութիւն, ութեան

Քանիպատի՞կ

Քանի՞ս

Քանի՞ցս

Քանի՞ցս անգամ

Քանիօն

Քանիօնութիւն, ութեան

Քանի օրինակ

Voir tout