s.

Ցնծութիւն մեծ, յաւէտ ցնծութեան առիթ.

Զցնծաւէտութեանս համբարակ, եւ զգերապանծ շնորհ. (Գր. տղ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցնծաւէտութիւն ցնծաւէտութիւնք
accusatif ցնծաւէտութիւն ցնծաւէտութիւնս
génitif ցնծաւէտութեան ցնծաւէտութեանց
locatif ցնծաւէտութեան ցնծաւէտութիւնս
datif ցնծաւէտութեան ցնծաւէտութեանց
ablatif ցնծաւէտութենէ ցնծաւէտութեանց
instrumental ցնծաւէտութեամբ ցնծաւէտութեամբք

Étymologie