ն.

ՎԵՐԱՍՏԵՂԾԵՄ ἁναπλάττω, μεταστοιχείω effingo, refingo, instauro. որ եւ ՎԵՐԱՍՏԵՂԾՈՒԼ. Վերստին ստեղծանել. նորաստեղծել. կերպարանալ. նորոգել. անդստին առնել եւ հնարել. ձեւացուցանել։

Զապականեալն մարմնով վերաստեղծեաց։ Ի նորոգումն կենաց վերաստեղծեսցէ հոգւովն։ Նովաւ մարդկայինս ազգ վերաստեղծեսցի առ որ ի սկզբանն. (Ճ. ՟Գ.։ Պրպմ. ՟Լ՟Բ. ՟Լ՟Թ.)

Ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած, այլ՝ վերաստեղծել զնոյն եւ նորոգել. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Ի ձեռն մկրտութեան վերաստեղծիլն եւ վերստին ծնանիլն. (Մաքս. ի դիոն.։)

Կատարեալ վերաստեղծեաց զերկին եւ զերկիր. (Երզն. մտթ.։)

Որչափ ինչ մերս վերաստեղծէ մտածութիւնս. (Սահմ. ՟Ա։)