s.

ՎԱՂԱՐ որ եւ ԲԷՂԱՐ. Բառ յն. կամ լտ. Արկանելի. գլխարկ. ծածկոյթ. ... (լծ. եւ Վեղար) կամ որպէս յն. ֆա՛լարռն. φάλαρον diadema. թագ, պսակ, խոյր արքունի.

Դիւրքն, որ են պահապան ոսկի վաղարին. (Մխ. դտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վաղարշ, շայ

Վաղարշակ, կայ

Voir tout