adj.

ῤυπτικώτερος magis aspergens, extergens. Առաւել սրսկօղ. լաւ եւս սրբօղ.

Հաղորդեսցո՛ւք մաքրութեան ջրոյն, որ քան զմշտկաւն սրսկողագոյնք են. (Ածաբ. մկրտ.։)