ն.

ՇՐՋԱՍՏԵՂԾԵՄ ՇՐՋԱՍՏԵՂԾՈՒՄ. περιπλάττω affingo, creo, condo, formo. Յարմարել, պատկանել. եւ Յօրինել կազմել ամենայն սարօք.

(Գիրք՝ աստուծոյ) պսակս եւ աթոռս, եւ այլ ինչ խորհրդականս շրջաստեղծուն. (Դիոն. ածայ.։)

Իջեալ յորովայն կուսին՝ շրջաստեղծեաց ինքեան մարմին։ Յարենէ սուրբ կուսին շրջաստեղծեաց իւր մարմին. (Ասող. ՟Գ. 21։ Տէր Իսրայէլ. ապր. ՟Զ.։)