cf. ՅԱՌԱՋԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ.

Ոչ որպէս ըստ պատահման ինչ, այլ ըստ յառաջտեսութեան. (Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յառաջտեսութիւն յառաջտեսութիւնք
accusatif յառաջտեսութիւն յառաջտեսութիւնս
génitif յառաջտեսութեան յառաջտեսութեանց
locatif յառաջտեսութեան յառաջտեսութիւնս
datif յառաջտեսութեան յառաջտեսութեանց
ablatif յառաջտեսութենէ յառաջտեսութեանց
instrumental յառաջտեսութեամբ յառաջտեսութեամբք

Étymologie