s.

Մոլորումն մտաց. ցնդումն ուշոյ.

Եթէ մտամոլորութեամբ թիւր սկսանի (զսաղմոս կամ զերգս). (Կան. բենեդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մտամոլորութիւն մտամոլորութիւնք
accusatif մտամոլորութիւն մտամոլորութիւնս
génitif մտամոլորութեան մտամոլորութեանց
locatif մտամոլորութեան մտամոլորութիւնս
datif մտամոլորութեան մտամոլորութեանց
ablatif մտամոլորութենէ մտամոլորութեանց
instrumental մտամոլորութեամբ մտամոլորութեամբք

Étymologie