s.

Միշտ փայլումն. անաղօտ պայծառութիւն՝ լուսաւորութիւն.

Ջահից մշտափայլութիւնք յեկեղեցի զյուսաւորութիւն արդարոցն յայտնէ. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մշտափայլութիւն մշտափայլութիւնք
accusatif մշտափայլութիւն մշտափայլութիւնս
génitif մշտափայլութեան մշտափայլութեանց
locatif մշտափայլութեան մշտափայլութիւնս
datif մշտափայլութեան մշտափայլութեանց
ablatif մշտափայլութենէ մշտափայլութեանց
instrumental մշտափայլութեամբ մշտափայլութեամբք

Étymologie