ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՏԵՍԻԼ ԱՌՆԵԼ. cf. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՏԵՍ.

Հռչակել եւ հրապարակատեսիլ ի բազումս զաստուածային եւ զսուրբ էութիւն նոցա. (Փիլ. ել.։)

Զբժշկութիւն տեռատեսին հրապարակատեսիլ առնել, զոր ոչն դիտէին. (Նիւս. կազմ.։)

Étymologie