ձ.

ԿՈՒՍԱՊԱՏԻԼ. Ի միոյ կուսէ այս ինքն ըստ միում կողմանն կամ յամենայն կողմանց պատիլ.

Զարտաքուստն կուսապատիլն տապանակին ոսկւով. (Պրպմ. ՟Ժ՟Ա։)