adj. s.

որպէս Ծովեզերեալք.

Ամենայն քարաքք ծովեզերայք. (Վրդն. պտմ.։)

Երկիր նեփթաղեմի, եւ այլն ծովեզերայքդ. (Ոսկ. ես.։)

Միանգամայն եւ զծովեզերայսն որսասցէ. (Երզն. մտթ.։)

Étymologie