ԽՈՐՈՎՈՅՔ ԽՈՐՈՎՈՒ. cf. ԽՈՐՈՎԱԾ.

Մեծամեծացն ճաշք եւ ընթրիքն դժուարաւ յօրինին, եփոցք եւ խորովոյք, եւ ծախք ի վաճառաց. (Մանդ. դ։ Իսկ Խոսրովու, իբր ռմկ. Մխ. ապար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խորովումն, ման

Voir tout