adj. s.

որ գործ է իրս ինչ. եւ Իրք գործեցեալք. եւ ըստ վերջնոյս ասի.

Զբաժանումն իրագործաց. (Նչ. եզեկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Իրագործեմ, եցի

Իրագործութիւն, ութեան

Նուիրագործ

Նուիրագործեմ, եցի

Նուիրագործութիւն, ութեան

Voir tout