adj.

Դառն աշխատութեամբ լի. դժուարակիր. տարժանելի. դժնդակ.

Դառնաշխատ տանջանօք կորուսանել։ Դառնաշխատ քրտամբք յերկունս մահու վտանգեալք. (Յհ. կթ.։)

Étymologie