s.

Գերունակ կայք, բարձրութիւն.

Զգահավիժեալս ի գերունակայութենէ անքանակին. (Բենիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գերունակայութիւն գերունակայութիւնք
accusatif գերունակայութիւն գերունակայութիւնս
génitif գերունակայութեան գերունակայութեանց
locatif գերունակայութեան գերունակայութիւնս
datif գերունակայութեան գերունակայութեանց
ablatif գերունակայութենէ գերունակայութեանց
instrumental գերունակայութեամբ գերունակայութեամբք

Étymologie