ՅԱՐՏԱ՛ԴԻՐՈՒՆՈՂԱՑ. իմա՛, Յունողաց զդիր. cf. ԱՐՏ, cf. ԱՐՏԱ.

Յարտադիր ունողացն առ միմեանս՝ յինքեանց մասանց բաղկացաւ. եւ են՝ որք ոչ են յարտ՛ ունողացն դիր. (Արիստ. քանակ. ՟Դ։)

Étymologie