cf. ԱՆԿԱՐՕՏ.

Անկարօտական է Աստուած, եւ ոչ ի մարդկանէ բարձրանայ, այլ ինքն զնոսա բարձրացուցանէ։ Այնպէս Աստուած զարդարի՝ որ անկարօտականն է՝ սիրով սրբոցն. (Ոսկ. ես.։)

Étymologie