s.

Վիճակ անծերանալի.

Եգիտ զանծերութիւնն եւ զմանկութիւն զարգացեալ եւ միշտ ծաղկեալ. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անծերութիւն անծերութիւնք
accusatif անծերութիւն անծերութիւնս
génitif անծերութեան անծերութեանց
locatif անծերութեան անծերութիւնս
datif անծերութեան անծերութեանց
ablatif անծերութենէ անծերութեանց
instrumental անծերութեամբ անծերութեամբք

Étymologie